Adatkezelési tájékoztató

Barta Beatrix coach, tanácsadó, mentálhigiénés segítő szakember, mediátor, mint egyéni vállalkozó (Adatkezelő) a tevékenysége során ügyel a személyes adatok védelmére, a biztonságos adatkezelésre és a jogszabályok betartására.

I. rész

1. A tájékoztató az alábbi jogszabály alapján készült, melynek rendelkezéseit az Adatkezelő betartja:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

2. A tájékoztató elérhető az Adatkezelő honlapján.

3. A tájékoztató egyoldalúan módosítható Adatkezelő által, és módosítása esetén az Adatkezelő a friss tájékoztatót haladéktalanul elérhetővé teszi a honlapján.

II. rész

1. Fogalommeghatározások: rendelet 4. cikk

Adatkezelés célja: a tevékenység (coaching, tanácsadás, segítő beszélgetés, mediáció, a továbbiakban összefoglalóan: segítő folyamat) ellátása során felmerült adatok kezelése.

Érintett: coachingra, tanácsadásra, segítő beszélgetésre, mediációra, azaz segítő folyamatra bejelentkező, érdeklődő.

Kezelt adatok:

Adatkezelő és Adatfeldolgozó azon személyes adatokat kezeli, amelyeket az érintett megad.

Adatkezelő kezel minden érintett által megadott adatot.

Kapcsolatfelvételkor az alábbi adatok kerülnek megadásra: név, telefonszám, e-mail cím.

Számla kiállításához az alábbi adatok szükségesek: név, lakcím, e-mail cím.

A tevékenység/segítő folyamat során Adatkezelő jegyzetet készíthet, mely tartalmazhat adatokat (különleges adatokat is a rendelet 9. cikke alapján), ezen adatokat az érintett osztja meg Adatkezelővel a segítő folyamat érdekében.

A további együttműködés során azon további személyes adatok kerülnek kezelésre, amelyeket az érintett megad.

Adatfeldolgozó csak az Adatkezelő honlapján keresztüli kapcsolatfelvételkor megadott adatokat kezeli, ezek: név, telefonszám, e-mail cím, és az érintett üzenetében szereplő adatok, melyeket érintett ad meg.

Adatkezelő: aki az adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza:

Barta Beatrix egyéni vállalkozó

Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fsz. 2.

Adószám: 69095669-1-43

Nyilvántartási szám: 52691627

Honlap: www.eletszin.hu

E-mail: info@eletszin.hu

Telefonszám: +36 70 539 8389

Adatfeldolgozó: aki az adatkezelő nevében személyes adatot kezel:

Websupport Magyarország Kft., mint tárhelyszolgáltató

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 25138205-2-41

Honlap: www.tarhelypark.hu

E-mail: info@tarhelypark.hu

Telefonszám: +36 1 700 4140

2. A személyes adatokra vonatkozó elvek kezelése: rendelet 5. cikk

Adatkezelő az érintettel kötött megbízás teljesítése céljából és hozzájárulás alapján kezeli az adatokat.

Adatkezelő vállalja, hogy csak annyi adatot kezel, amely a megbízás teljesítéséhez szükséges.

Adatkezelő az adatokat nem továbbítja.

Adatkezelő vállalja, hogy az adatokat biztonságosan kezeli, tárolja.

Adatkezelő az adatokat elektronikusan tárolja, kivéve a jegyzeteit, melyeket papír alapon biztonságosan tárol. Adatfeldolgozó az adatokat elektronikusan tárolja.

Adatkezelő az adatokat a megbízás teljesítését követő 5 évig őrzi, utána későbbi kapcsolatfelvétel vagy utókövetés céljából csak az érintett újbóli hozzájárulásával tárolja tovább az adatokat. A számlán szereplő adatok a Számviteli törvény számlák megőrzésére vonatkozó rendelkezései alapján 8 év után törölhetők.

3. Az adatkezelés jogszerűsége: rendelet 6. cikk

Az adatkezelés jogalapja a 6. cikk (1) a) pontja alapján, azaz az érintett hozzájárulását adja az adatainak kezeléséhez, illetve a 6. cikk (1) b) pontja alapján valósul meg, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

4. A hozzájárulás feltételei: rendelet 7. cikk

A hozzájárulás önkéntes, és írásbeli nyilatkozat (írásbelinek tekintendő az elektronikusan megtett nyilatkozat is) alapján történik.

A hozzájárulás bármikor visszavonható.

5. Az érintett jogai általánosan: rendelet III. fejezet

tájékoztatáshoz való jog: az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókat az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. További kérdések az adatkezelő elérhetőségein keresztül tehetők fel.

hozzáférési jog: az érintett jogosult visszajelzést kapni az adatkezelőtől, hogy az adatkezelés folyamatban van-e, illetve az adatkezelés folyamatában jogosult hozzáférni az alábbiakhoz: az adatkezelés célja; a tárolt személyes adatok (ebből másolat is kérhető); a címzettek, akiknek az adatok továbbításra kerülnek; az adatok tárolásának időtartama; adatforrás.

helyesbítéshez való jog: érintett jogosult arra, hogy a pontatlan adatok helyesbítését kérje adatkezelőtől, vagy kiegészítse azokat.

törléshez való jog: érintett jogosult arra, hogy kérje az adatai törlését adatkezelőtől. Adatkezelő pedig köteles törölni az adatokat, ha a személyes adatokra már nincs szükség, ha érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást, ha érintett tiltakozik az adatkezelés ellen 21. cikk alapján, ha az adatokat jogellenesen kezelték, ha valamely jogi kötelezettség előírja.

adatkezelés korlátozásához való jog: érintett jogosult kérni az adatkezelés korlátozását adatkezelőtől, ha vitatja az adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és érintett az adatok törlése helyett azok korlátozását kéri; ha adatkezelőnek már nincs szüksége rá az adatkezelés céljából, de érintett igényli még pl. jogi igények érvényesítéséhez.

Adatkezelő tájékoztatja a címzetteket, akiknek az adatok továbbításra kerültek, az adatokkal kapcsolatos helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról, kivéve, ha ez aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

adathordozhatósághoz való jog: érintett jogosult a rá vonatkozó adatokat tagolt, széles körben használt, gépen olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult ezeket más adatkezelőnek továbbítani, ha az adatkezelés a 6. cikk (1) a) vagy b) pontja alapján valósul meg, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ha technikailag megvalósítható, érintett kérheti az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

tiltakozáshoz való jog: érintett jogosult, hogy tiltakozzon az adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján történik; ha az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik; ha tudományos kutatás vagy statisztikai célból történik, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű okból végzett feladat végrehajtása miatt van szükség.

III. rész

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, vagy panasz esetén az Adatkezelőhöz fordulhat. Adatkezelő vállalja, hogy a lehető leghamarabb válaszol.

Jogorvoslati lehetőség továbbá:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400